กำหนดเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา  08.30 – 16.30 น.

ปิดทำการวันหยุดราชการ

ผู้มีสิทธิใช้บริการห้องสมุด

ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร

พนักงานกรมวิชาการเกษตร

นักศึกษา

ประชาชนทั่วไป

ผู้มีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร

พนักงานกรมวิชาการเกษตร

นักศึกษา

ประชาชนทั่วไป



การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด

ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร         บัตรข้าราชการ

พนักงานกรมวิชาการเกษตร           บัตรประจำตัวพนักงาน

นักศึกษา                              บัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา

ประชาชนทั่วไป                        บัตรประชาชน

การจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

   1.  หนังสือ  ตำราทางวิชาการ
   2.  วารสารฉบับย้อนหลัง (Back Issue)
   3.  วารสารฉบับปีปัจจุบัน  *
   4.  หนังสือพิมพ์  *
   5.  วิทยานิพนธ์  *
   6.  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)*
   7.  สิ่งพิมพ์รัฐบาล  *
   8.  จุลสาร  *
   9.  กฤตภาค  *
   10. แบบประเมินผลงานเพื่อปรับระดับตำแหน่ง
   11. บทความทางวิชาการ  *
   12. แผ่นดิสก์ และ CD-ROM  

 หมายเหตุ เครื่องหมาย*หมายถึงจัดบริการเฉพาะภายในห้องสมุด

 คู่มือการใช้ห้องสมุด




 
 
agricola333
agrdb
tnrr