แนะนำหนังสือใหม่ หน้า 25 PDF พิมพ์ อีเมล
nb469 nb470 nb471

ชื่อเรื่อง : แผนแม่บทโครงการพิเศษ พ.ศ.2555-2559                   

ผู้แต่ง :  กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร


ปีที่พิมพ์ : 2555

หน้าสารบัญหนังสือ

ชื่อเรื่อง : การป้องกันโรคใบไหม้ลาตินอเมริกันของยางพารา                  

ผู้แต่ง : 
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ปีที่พิมพ์ : 2556

หน้าสารบัญหนังสือ

ชื่อเรื่อง : มัดคราม (ผ้าไหมย้อมคราม มาตรฐานสัญลักษณ์นกยูงทอง)

ผู้แต่ง :  เกสินี  หมื่นไธสง และ นิ่มนวล จันทรูญ


ปีที่พิมพ์ : 2553

บทคัดย่อ

nb472 nb473 nb474

ชื่อเรื่อง : การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อเสนอนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย

ผู้แต่ง :  สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร

ปีที่พิมพ์ : 2554

หน้าสารบัญหนังสือ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร     

ผู้แต่ง :
รศ.ดร.นาฏสุดา  เชมนะสิริ

ปีที่พิมพ์ : 2555

หน้าสารบัญหนังสือ

 

ชื่อเรื่อง : ร้อยพรรณไม้เลื้อยแสนสวย Wonderful Climber

ผู้แต่ง : เศรษฐมันตร์  กาญจนกุล

ปีที่พิมพ์ : 2552

หน้าสารบัญหนังสือ

 

 

nb475 nb476 nb477

ชื่อเรื่อง : มหัศจรรย์พรรณพฤกษา The Wondetrful World of Plants

ผู้แต่ง :
เศรษฐมันตร์  กาญจนกุล

ปีที่พิมพ์ : 2555

หน้าสารบัญหนังสือ

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ความมั่นคงด้านอาหารและภาวะโภชนาการของไทย พ.ศ. 2548-2554

ผู้แต่ง :  สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่พิมพ์ : 2555

หน้าสารบัญหนังสือ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

Editors :
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ปทุมธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร

 ปีที่พิมพ์ : 2557

หน้าสารบัญหนังสือ

 

nb478 nb479  nb478 

ชื่อเรื่อง : การติดตามและประเมินผลโครงการ : แนวคิดสู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง : สุวรรณา  นาควิบูลย์วงศ์

ปีที่พิมพ์ : 2557

หน้าสารบัญหนังสือ

 

ชื่อเรื่อง : มายาคติว่าด้วยสารกำจัดศัตรูพืชที่อ้างว่าปลอดภัย = The Myths of safe pesticides

ผู้แต่ง : อองเดร ลิว ; เพ็ญนภา หงษ์ทอง แปล

ปีที่พิมพ์ : 2558

หน้าสารบัญหนังสือ

 

ชื่อเรื่อง :สารกำจัดวัชพืชในประเทศไทย = Herbicides in Thailand

ผู้แต่ง : เพ็ญศรี นันทสมสราญ

ปีที่พิมพ์ : 2559

หน้าสารบัญหนังสือ

ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกด่านส่งออกยาง

ผู้แต่ง : สำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ปีที่พิมพ์ :

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:20 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

 
agricola333
agrdb
tnrr